SHIH-TZU KLUB ČR‚ z.s.

 

18. 03. 2007  Praha

22. 07. 2007  Mladá Boleslav

28. 10. 2007  Praha