SHIH-TZU KLUB ČR‚ z.s.

 

13. 04. 2008 Ostrava

27. 04. 2008 Praha

26. 07. 2008 Rychety

26. 10. 2008 Praha